واحد قطعه بندی

دستگاه استرژ و لیبل زنی

دستگاه استرژ یا سلفون کش جهت پوشش استرژ روی ظروف یکبار مصرف کاربرد دارد . دل و جگر و سنگدان و پای مرغ فر آوری شده و مرغ قطعه بندی شده بصورت ران و سینه در وزن های تعریف شده ودر ظروف یک بارمصرف با پوشش استرژ به بازار مصرف عرضه می گردد.تمام بدنه دستگاه …